Cross

Private equity bij Auréus

oktober 22, 2022

Een goed gespreide portefeuille bestaat uit meer dan beursgenoteerde beleggingen. Er zijn veel meer bedrijven in de wereld zonder een beursnotering dan met.  Aan een beursnotering zitten ook nadelen. Aandelen zijn vaak verspreid over een grote groep beleggers. Dan heeft de individuele belegger weinig invloed en het bestuur veel autonomie. Daarom zijn er veel regels opgesteld voor beursgenoteerde bedrijven en dat betekent ook veel aandacht voor interne controle en compliance. Dit gaat ten koste van het ondernemerschap. Voor beursgenoteerde bedrijven is veranderen lastig. Het bestuur moet rekening houden met veel stakeholders. Vaak worden er dure adviseurs ingehuurd, zonder dat dit een garantie is op een succesvolle transitie. Private equity kan daarbij helpen. Deze markt is in de afgelopen jaren volwassen geworden, wat betekent dat steeds meer beleggers private equity zien als structureel onderdeel van de portefeuille. Bij het beheer van grote familievermogens bestaat inmiddels meer dan een derde van het aandelenbelang uit private equity.

Veruit het grootste deel van private equity bestaat uit buyout capital. Deze private equity fondsen investeren in grotere en meer volwassen ondernemingen. Naast buyout capital onderscheiden we venture capital en growth capital. Venture capital is de benaming voor beleggen in start-ups en jonge (snel)groeiende ondernemingen met weinig tot geen trackrecord. Venture capital wordt ook wel durfkapitaal genoemd. Growth capital is kapitaal dat wordt geïnvesteerd in relatief volwassen bedrijven die geld nodig hebben om activiteiten uit te breiden, te herstructureren of nieuwe markten te verkennen en te betreden. Growth Capital heeft tot doel bedrijven te faciliteren om de groei te versnellen. De basis van een private equity portefeuille bestaat uit buyout capital. Venture capital en growth capital vormen de accenten.

In het verleden werd bij buyout capital relatief simpel waarde toegevoegd door de balans te optimaliseren, wat vaak neerkwam op het gebruik van veel meer vreemd vermogen. Tegenwoordig voegt private equity vooral waarde toe door aanpassingen op strategisch, structureel en operationeel gebied. De digitale transformatie bijvoorbeeld gaat met behulp van private equity veel sneller. Het rendement op buyout capital ligt hoger dan het rendement op de beurs. De uitdaging bij deze vorm private equity zit vooral in de toegang tot de best presterende fondsen. Voor de gemiddelde particuliere belegger zijn de mogelijkheden beperkt, omdat deze fondsen hoge drempels hanteren.

Private equity werkt met gecommitteerd en geïnvesteerd vermogen. Beleggers zeggen een bedrag toe aan een fonds en het fonds vraagt dit bedrag geleidelijk in ongeveer vijf jaar op. Dit vormt een uitdaging voor beleggers om een zo groot mogelijk deel van het vermogen ook daadwerkelijk geïnvesteerd te hebben in private equity. Tegelijkertijd hebben veel beleggers een lange beleggingshorizon, maar die kan tussentijds wijzigen. Voor die beleggers is er wel behoefte aan tussentijdse liquiditeit en dat lukt tegenwoordig steeds beter. Het belang van buyout capital vormt onderdeel van de vermogensbeheerportefeuilles van Auréus. Het betreft dan breed gespreide fondsen die ook participeren in small- en midcap buyouts en groeifondsen. Voor middelgrote beleggers kunnen dergelijke fondsen ook worden gebruikt als de wens bestaat een zwaardere weging in private equity op te bouwen.

Naast breed gespreide en relatief liquide private equity fondsen in een vermogensbeheerportefeuille, is het vanaf 2022 ook mogelijk om te participeren in het Auréus Vintage Program. Dit programma biedt investeerders de mogelijkheid jaarlijks bedragen te committeren in een spreiding van onderscheidende private equity fonsen die gedurende het jaar (vintage) van start gaan. Spreiding over meerdere vintage-jaren of investeringsjaren binnen private equity is een heel belangrijk onderdeel van de investeringsstrategie, omdat er grote rendementsverschillen zitten tussen de verschillende investeringsjaren. Bovendien is het kenmerk van private equity dat er voortdurend gelden worden opgevraagd, maar uiteindelijk ook weer vrijvallen. Door te spreiden over investeringsjaren lukt het beter om deze kasstromen te combineren en daarmee een groter deel van het vermogen daadwerkelijk geïnvesteerd te hebben.

Door private equity te combineren met private debt kan de rentabiliteit verder worden geoptimaliseerd. De toegevoegde waarde van Auréus zit dus in de mogelijkheid om elk investeringsjaar gespreid in te stappen in de best presterende fondsen en door de combinatie van private equity en private debt. Dit alles komt ten goede aan het rendement. Nergens is het verschil zo groot tussen de beste fondsen en de slechtste fondsen als bij private equity. Dat geldt ook voor private debt. Een goede selectie, gericht op het vinden van de best presterende fondsmanagers, zal dan ook een positieve bijdrage leveren aan het rendement. Verder bepalen wij voor grote vermogens vanuit een breed strategisch beleggingsplan wat de best passende strategie is voor de invulling van een portefeuille in private equity en private debt. Hiermee voorkomt Auréus dat de keuzes worden gemaakt op min of meer toevallige beleggingsmogelijkheden die nu en in de komende jaren de revue passeren.

Meer weten? Neem contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Auréus.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

The Trump Trade

The Trump Trade is de beweging die ingezet is op financiële markten, nu de kansen voor Trump zo sterk zijn gestegen.

Meer lezen

Waardering Magnificent Seven

De Magnificent Seven is eerder te laag gewaardeerd dan te hoog, zeker gelet op de exponentiële groei van kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

eSports

eSports groeien snel en geleidelijk is het ook mogelijk om daarin te beleggen. Ook is er veel interesse vanuit traditionele sporten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.