Cross

Privacyverklaring

Inleiding
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, verwerkt  Auréus Group B.V. (verder “Auréus”) persoonsgegevens van u. Bescherming daarvan en controle daarover is voor Auréus van essentieel belang. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens
De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, deze heeft u bijvoorbeeld aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie, onder andere ter voldoening aan onze wettelijke “know your customer” verplichting en onze verplichtingen uit hoofde van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voor dit doel maar ook voor marketingdoeleinden verwerken wij eveneens persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van social media, Google of de Kamer van Koophandel. Wij maken op onze website gebruik van cookies en verwijzen hiervoor naar onze aparte cookieverklaring.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Dit gebeurt veelal omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid en geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij met uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor de dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken, omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

 • toezichthouders of overheden, zoals de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is;

 • partijen waarmee wij samenwerken ten behoeve van onze dienstverlening en ter uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals de bank waar u uw geld- en effectenrekening aanhoudt, partijen die ons helpen bij het rapporteren over uw vermogen en onze IT-providers;

 • derden zoals belastingadviseurs, juristen en accountants, uitsluitend op uw verzoek.

 • Deze derde partijen dragen zelf verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacywetgeving. Voor verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen is Auréus niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Indien een van deze derden uw persoonsgegevens verwerkt in de functie van verwerker, zullen altijd heldere afspraken bestaan met deze derde over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens.

  Veiligheid ter waarborging van uw privacy
  Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

  Uw rechten
  U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

  Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot onze afdeling Compliance via onderstaande contactgegevens:

  Auréus Group B.V.

  Afdeling Compliance

  Piet Heinkade 55, UP-gebouw

  1019 GM Amsterdam

  Telefoon: +31 (0)43 32 85 191
  E-mailadres: compliance@aureus.eu

  Omwille van uw veiligheid kunnen wij u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegenover onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Ook kunt u desgewenst contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag

  Auréus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement, dat wij op onze website beschikbaar hebben, geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Koffie?

  Onze adviseurs kijken ernaar uit om kennis met u te maken. Een kennismaking is vanzelfsprekend altijd vrijblijvend.

  Plan een kennismaking


   Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
   Privacyverklaring.